Higiena pracy z komputerem

Każda firma odpowiedzialna jest do pytania o bezpieczeństwo naszych gości. W szczególności mówi to przedsięwzięć, które w prostej działalności mają z trudnych materiałów. Zdrowie oraz życie ludzi wykonywających w takich warunkach winno być poprzez pracodawcę wyjątkowo chronione.

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, połączonych z perspektywą przedstawienia w stanowisku pracy atmosfery wybuchowej" oczekuje na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Działa to niewątpliwie tylko przedsiębiorstw, w jakich kojarzone są łatwopalne materiały, mogące wykonywać atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć także ciecze, gazy, jak i znacznie rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z jakimi styczność są pracownicy, uczestniczy w pierwszej kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się wykorzystać do wspomnianego we kontakcie Rozporządzenia Ministra.

Prowadzi ono o tym, jakie dokumenty powinien przygotować pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, wspomina o tym, że czyni on pełnej oceny ryzyka, które stanowi uzależnione z możliwością nastąpienia w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej. Stanowi obecne tzw. "ocena ryzyka", która obejmuje między innymi inne elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej, c) prawdopodobieństwo występowanie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne, d) wykorzystywane przez pracodawcę instalacje, treści i mieszaniny, zachodzące między nimi procesy także ich wzajemne oddziaływania, e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Istotne jest jeszcze uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, jakie mogą funkcjonowań w jakikolwiek sposób połączone otworami z miejscami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W formy zagrożenia, one więcej nie będą pewne.

Po wykonaniu pełnej oceny ryzyka, pracodawca zobowiązany jest dodatkowo, zgodnie z paragrafem 7.1 Rozporządzenia, do przygotowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się nieść z kilku zasadniczych części, zawierać spis rzeczy i oświadczenia pracodawcy o świadomości ciążących na nim zobowiązań. Do istotnych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych środków zapobiegania wybuchom, dana o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a też dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien również zawierać grafiki oraz systemy obiektu.

W charakterze sporządzenia prawidłowo wysoko wymienionej dokumentacji warto zaczerpnąć z pomocy specjalistów. Trwanie oraz zdrowie pracowników jest przecież najważniejsze i warto mieć gwarancja, że prawidłowo dokonaliśmy oceny ryzyka.