Dyrektywy ue rachunkowosc

Na kraju Unii Europejskiej teraz mamy obowiązek dostosowania się do wole ATEX, która stoi się szczególnie ważnym składnikiem większości decyzji inwestycyjnych naszych klientów w rozmiarze instalacji silosowych.

 

Dyrektywa ATEX: jej nazwa wywodzi się od francuskich słów Atmosphères Explosibles, które składają atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane bardzo surowo i indywidualnie w każdym państwie członkowskim UE obowiązują wszystkich bogów i klientów urządzeń używanych w środowiskach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Porada dotyczy bezpieczeństwa organizacji i układów wykonujących książkę w okolicach grożących potencjalną eksplozją, jaka potrafi wynikać z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej wytworzonej przez pary lub pyły substancji, które odpowiadają z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Jest ona skierowana specjalnie do dwóch grup podmiotów: dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) dotyczy wytwórców i określa wymagania które muszą robić wyroby wykorzystywane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa wymaga od nich dopasowania sprzętu oraz instalacji (atex installations) dobranego do wysoko wymienionych wytycznych.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) dotyczy użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem maszyn. W wczesnym rzędzie podnosi ona warunki pracodawcom w planu zapewnienia bezpiecznej książce w warunkach narażenia na pojawianie się atmosfer wybuchowych. Spełnienie oczekiwań tych rad, wpisanych w bycie do własnego ustawodawstwa jest konieczne. Wytwórca spełnia oczekiwania dyrektywy 94/9/WE wykonując ocenę zgodności produktu z przepisami dyrektywy, lub w niektórych przypadkach zlecając certyfikację materiałów na współpracę z obecnymi normami.

Pracodawca aby osiągnąć wymagania dyrektywy 1999/92/WE może współpracować ze stroną trzecią, aby np. zapewnić odpowiedni wybór mebla do stref zagrożenia wybuchem. Kto jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX? Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE obowiązuje wytwórcę.